@alexisdelchiaro

Sacramento, California

Alexis DelChiaro

Mama to my “almost twins” #Adoption #Infertility #Miracles